Browsed by
ป้ายกำกับ: มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ในการกำหนด มรรยาทผู้สอบบัญชี ตามหลักสากลนิยม มีโครงสร้างดังต่อไปนี้ 1. หลักการพื…

Read More Read More